Stichting Eben-HaŽzer

Stichting Eben-HaŽzer

Wanneer precies de Stichting Eben-HaŽzer werd opgericht is onbekend.
In 1984 zijn echter de statuten gewijzigd. In deze akte werd integraal opgenomen de wilsbeschikking van mevrouw Johanna Bondt, die ten grondslag ligt aan het vermogen van de stichting.

Johanna Bondt woonde in de buurt van Frankfurt am Main, maar had een buitenverblijf in Santpoort.
In 1861 liet zij een testament opmaken waarin onder meer werd opgenomen dat van het geld uit de nalatenschap een 'gesticht' voor 12 meisjes, (half-)wezen, van christelijken huize uit Noord-Holland zou worden opgericht met de naam 'Eben-Haeser'. De stichting zou in eerste instantie gehuisvest worden in het buitenverblijf Vluchthoven, maar zo spoedig mogelijk moest in Bloemendaal een gebouw worden aangekocht of gebouwd.
Na in gebruik name van een pand in Bloemendaal moest Vluchthoven verkocht worden en de opbrengst aan het kapitaal van de stichting worden toegevoegd.
Johanna Bondt overleed in 1864.

Villa 'Eben Haezer' bestaat nog steeds. Het behoort echter niet meer aan de stichting.
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw moest de instelling sluiten en is het pand verkocht.

Beleidsplan Stichting Eben Haezer

Naar aanleiding van de door de Belastingdienst aangescherpte eisen aan een ANBI, is indertijd een beleidsplan verplicht gesteld. Jaarlijks wordt dit plan -marginaal- door het bestuur getoetst. Het doel van het plan is om derden inzicht te geven in de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Tevens scherpt het de bestuursleden bij de uitvoering van hun bestuurstaak.

Het beleidsplan zal in een aantal hoofdstukken worden neergelegd.

  1. Doel en omschrijving werkzaamheden
  2. Beleggingsplan
  3. Vermogenseis
  4. Besteding der gelden
 

Ad 1. Doel en omschrijving van de werkzaamheden

In de laatste statutenwijziging van 27 augustus 1984 zijn de statuten geactualiseerd. De integrale tekst is hier te lezen.

In artikel 2 wordt het doel van de stichting vermeld. Na de verkoop van het vastgoed, waarin voorheen "het (doen) huisvesten, verzorgen en doen verzorgen en opvoeden van jongens en meisjes", plaatsvond, is reeds jaren lid 2 van toepassing, waar is vastgelegd:

"De stichting kan het doel ook bereiken door het steunen van instellingen, die eenzelfde of soortgelijk doel nastreven."
De doelstelling wordt door het bestuur zodanig geÔnterpreteerd, dat geldelijke bijdragen aan de gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs van kinderen in Nederland, alsmede het buitenland, via daartoe gekwalificeerde instellingen worden verstrekt.
Het toevoegsel in lid 1 "in beginsel in Protestants Christelijke zin" is daarbij geen beperking, maar wel een leidraad.

Na de statutenwijziging en de verkoop van het pand is feitelijk een situatie ontstaan dat aan organisaties die voldoen aan de hiervoor vermelde doelomschrijvingen en die daarmee naar het oordeel van het bestuur het welzijn van kinderen bevorderen, een geldelijke bijdrage kan worden toegekend. Het bestuur hecht eraan bekend te maken dat projecten van instellingen, die zich in de passieve of actieve belangstelling van haar leden mag verheugen, op de bijzondere aandacht van het hele bestuur kan rekenen. Over het wel of niet toekennen van giften/bijdragen, etc. wordt niet gecorrespondeerd. De omvang van de giften en het relatief kleine vermogen van de stichting is daar mede oorzaak van. De aanhoudende stroom van verzoeken via adresbestanden als Kamer van Koophandel, etc. heeft daar ook haar invloed op gehad.

NB: Een herziening van de statuten is momenteel onderhanden.
 

Ad 2. Beleggingsplan

Teneinde alle persoonlijke invloed op de financiŽn van de individuele bestuursleden uit te schakelen, is reeds lang geleden unaniem besloten (Ī jaren tachtig), om het algehele beleggingsbeleid in handen te geven van professionele vermogensbeheerders.
Het vermogensbeheer van Stichting Eben Haezer is volledig uitbesteed aan de afdeling Vermogensbeheer van de Rabobank. De opdracht aan de vermogensbeheerder is om 'neutraal' te beleggen.
 

Ad 3. Vermogenseis

Hoewel in principe de uitgaven ten behoeve van de doelstelling uit de gegenereerde opbrengsten dienen te worden voldaan, staat het het bestuur vrij om op het vermogen in te teren.
Het bestuur wenst vanaf het jaar 2021 jaarlijks een inflatiecorrectie op het per het begin van het jaar aanwezige eigen vermogen toe te passen. Dat betekent dat niet alle nominale winst van een boekjaar aan de 'Goede Doelen' zullen kunnen worden besteed. De beschikbare financiŽle ruimte zal worden beperkt tot de vrije ruimte die de beleggingen na aftrek van de inflatiecorrectie toestaan. De wijze van bepaling van de hoogte van de inflatiecorrectie is nog niet bekend.
 

Ad 4. Besteding der gelden

Het bestuur bepaalt gezamenlijk aan welke doelen fondsen ter beschikking zullen worden gesteld. Een aantal uitgangspunten wordt door alle bestuursleden gedragen.

  1. In principe worden geen verplichtingen aangegaan voor meerdere jaren. Dat betekent overigens niet dat eenzelfde doel een volgend jaar niet wederom om een bijdrage mag verzoeken. Elke verzoek wordt per jaar op eigen merites beoordeeld.
  2. Giften door de Stichting worden wederom in principe niet toegekend om negatieve exploitatieresultaten van de vragende instellingen en organisaties te dekken. De Stichting wenst geen onderdeel te worden van een begroting, opdat het eventueel weigeren van een gift niet zal leiden tot medeverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een vragende organisatie.

Bloemendaal, 4 november 2021

Samenstelling bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Dhr M. van Eeghen, voorzitter a.i.
Dhr A. van Voorden, secretaris/penningmeester
Mw L. de Goederen - van Lamsweerde


Bezoldiging

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Balans per 31 december 2020

Activa 2020 2019
 
 
FinanciŽle Vaste Activa    
Beleggingen 508.536 501.258
 
Liquide middelen 6.726 7.868
  515.262 509.126
 
 
Passiva 2020 2019
 
 
Eigen Vermogen    
Eigen Vermogen 511.101 506.667
 
Kortlopende schulden  
Crediteuren 1.633 -
Overlopende passiva 2.528 2.459
4.161 2.459
  515.262 509.126

 

 

Staat van baten en lasten 2020

  2020 2019
 
Baten  
Dividenden 3.752 3.030
Koerswinsten 21.324 79.537
25.076 82.567
Lasten  
Giften/subsidies 14.875 10.000
Kosten beleggingen 3.417 3.469
Rente 164 159
Algemene kosten 2.186 2.826
20.642 16.454
Resultaat 4.434 66.113

Gegevens

Stichting Eben-HaŽzer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41223991.

Het fiscaal nummer van de stichting is 8020.08.033.


Contact

U kunt zich wenden tot de stichting door te schrijven aan:

Secretaris Stichting Eben-HaŽzer
Iordenstraat 64
2012 HE  Haarlem